Kennisbank

Corona-antwoorden voor flexwerkers

Het coronavirus raakt ondernemend Nederland hard. Veel bedrijven zien hun omzet teruglopen en zetten noodgedwongen minder medewerkers in. Wat betekent het coronavirus voor jou als flexwerker? Wanneer heb jij recht op loondoorbetaling? Lees hieronder de antwoorden op de meestgestelde vragen.

Deze FAQ houden wij dagelijks up-to-date. Zodra wij merken dat meerdere klanten vragen hebben over een specifiek onderwerp, dan voegen wij deze vraag met antwoord toe aan deze FAQ.

For English click here.

Heb ik recht op loon als ik niet kan werken door het coronavirus?

Dit hangt af van de precieze oorzaak van het niet kunnen werken. Daarom splitsen we dit antwoord op in tweeën.

  • Je kunt niet werken omdat je besmet bent met het coronavirus. Dan gelden dezelfde regels als wanneer je vanwege een andere ziekte niet kan werken. Je behoudt je recht op loondoorbetaling van 90% in het eerste jaar (dit percentage is conform de NBBU-cao). De reguliere ziekteregeling voor flexkrachten is hier van toepassing.
  • Je kunt niet werken door een oorzaak anders dan ziekte (je moet bijvoorbeeld uit voorzorg in quarantaine of zit thuis door bedrijfssluiting). In het algemeen geldt in deze situatie: afhankelijk van je contractvorm heb jij hebt recht op loondoorbetaling, tenzij de oorzaak van het niet werken jouw eigen schuld is. Als jij gedwongen thuis moet zitten (bijvoorbeeld omdat je uit voorzorg in quarantaine moet of vanwege bedrijfssluiting), dan ben jij (nog) niet ziek, maar behoud je het recht op loondoorbetaling (indien er vaste uren zijn opgenomen in je contract) omdat de oorzaak niet voor jouw rekening en risico komt.
Ik zit verplicht in quarantaine op advies van het RIVM. Heb ik recht op loon?

Ja, als het om een verplichte quarantaine gaat, heb je afhankelijk van je contractvorm recht op loondoorbetaling. Je kunt je contract terugvinden in Pay4me onder het kopje Overig-Mijn gegevens- Contracten.

Hoe lang krijg ik doorbetaald?

Hoe lang wij je loon doorbetalen, hangt af van het type contract dat je hebt. Als onze loondoorbetaling stopt, val je niet in een gat. Dan kom je in aanmerking voor een uitkering bij het UWV. Je kunt je contract terugvinden in Pay4me onder het kopje ‘Overig-Mijn gegevens-Contracten’. Dit zijn de gevolgen voor onze loondoorbetaling per contracttype:

Fase 1/2 (0-urencontract)

In dit geval kan jouw opdrachtgever een beroep doen op de uitsluiting loondoorbetaling. Hierbij moet hij wel rekening houden met de oproeptermijn van 4 dagen. Dit betekent dat wanneer je bent ingepland, je opdrachtgever 4 dagen van te voren moet aangeven dat een dienst niet doorgaat. Anders krijg je de geplande uren voor deze 4 dagen doorbetaald.

Flexolutions Fase 1/2 (met vaste uren)
(Je zit in fase 1/2 met vaste uren met uitzendbeding in Flexolutions)

In dit geval kan het uitzendbeding worden toegepast. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst direct eindigt wanneer jouw opdrachtgever de samenwerking opzegt. Hierbij moet hij wel rekening houden met de termijn van kennisgeving van 10 kalenderdagen op het moment dat jij al 26 weken of meer hebt gewerkt.

Collective Freelance & Flex en Flexsupport Fase 1/2 (met vaste uren)
(Je zit in fase 1/2 met vaste uren zonder uitzendbeding)

In dit geval bestaat een loondoorbetalingsverplichting voor de overeengekomen vaste uren in je contract. Jij dient het laatstverdiende feitelijke loon uitbetaald te krijgen gedurende de resterende looptijd van het maandcontract. Dit maandcontract loopt tot het einde van de betreffende kalendermaand. Je opdrachtgever mag besluiten om je in de daaropvolgende kalendermaand niet meer in te zetten; hij hoeft je dan ook niet meer uit te betalen.

Fase 3 bepaalde tijd contract
(Je zit in fase 3 met vaste uren)

In dit geval staat een loondoorbetalingsverplichting voor de overeengekomen vaste uren in het contract. Jij dient het laatstverdiende feitelijke loon voor deze uren uitbetaald te krijgen gedurende de resterende looptijd van het contract.

Overeenkomst van Opdracht

Werk je via een Overeenkomst van Opdracht? Dan is de opdrachtgever niet verplicht om jou op te roepen.

Mijn opdrachtgever wil mij door het coronavirus niet meer inzetten. En nu?

Je opdrachtgever kan altijd besluiten om je niet meer in te zetten, maar het is afhankelijk van je contract of ook onze loondoorbetaling stopt. Als onze loondoorbetaling stopt, val je niet in een gat. Dan kom je in aanmerking voor een uitkering bij het UWV. Dit zijn de gevolgen voor onze loondoorbetaling per contracttype:

Flexolutions I Flexsupport I Collective Freelance & Flex (zonder vaste uren)
(Flexwerker zit in fase 1/2 zonder vaste uren)

In dit geval kan jouw opdrachtgever een beroep doen op de uitsluiting loondoorbetaling. Hierbij moet hij wel rekening houden met de oproeptermijn van 4 dagen. Dit betekent dat wanneer je bent ingepland, je opdrachtgever 4 dagen van te voren moet aangeven dat een dienst niet doorgaat. Anders krijg je de geplande uren voor deze 4 dagen doorbetaald.

Flexolutions Fase 1/2 (met vaste uren)
(Flexwerker zit in fase 1/2 met vaste uren met uitzendbeding in Flexolutions)

In dit geval kan het uitzendbeding worden toepassen. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst direct eindigt wanneer jouw opdrachtgever de samenwerking opzegt. Hierbij moet hij wel rekening houden met de termijn van kennisgeving van 10 kalenderdagen op het moment dat jij al 26 weken of meer hebt gewerkt.

Collective Freelance & Flex en Flexsupport Fase 1/2 (met vaste uren)
(Flexwerker zit in fase 1/2 met vaste uren zonder uitzendbeding)

In dit geval bestaat een loondoorbetalingsverplichting voor de overeengekomen vaste uren in je contract. Jij dient het laatstverdiende feitelijke loon uitbetaald te krijgen gedurende de resterende looptijd van het maandcontract. Dit maandcontract loopt tot het einde van de betreffende kalendermaand. Je opdrachtgever mag besluiten om je in de daaropvolgende kalendermaand niet meer in te zetten; hij hoeft je dan ook niet meer uit te betalen.

Flexolutions, Flexsupport en Collective Freelance & Flex Fase 3
(Flexwerker zit in fase 3 met vaste uren)

In dit geval staat een loondoorbetalingsverplichting voor de overeengekomen vaste uren in het contract. Jij dient het laatstverdiende feitelijke loon voor deze uren uitbetaald te krijgen gedurende de resterende looptijd van het contract.

Hoe zit het met werktijdverkorting (deeltijd-WW), de NOW-regeling en de TOFA-regeling?

Vanwege de coronacrisis is de werktijdverkorting komen te vervallen. De overheid komt ondernemers tegemoet met diverse andere regelingen, waaronder de NOW-regeling (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid). De NOW-regeling ging in eerste instantie om de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 (NOW 1.0) en is inmiddels verlengd met de periode van 1 juni tot en met 30 september (NOW 2.0).

Via de NOW-regeling kunnen werkgevers die als gevolg van het coronavirus substantieel minder omzet draaien, een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen. Deze tegemoetkoming geldt ook voor de loonkosten van flexkrachten. De overheid berekent de hoogte van de tegemoetkoming in loonkosten van medewerkers op basis van de omzetdaling van hun werkgever. Wij zijn jouw juridisch werkgever en ontvangen een compensatie voor alle flexkrachten die via ons zijn ingezet, gebaseerd op de omzetdaling van ons moederbedrijf Brisker Group. Wij voeren de NOW-regeling (NOW 1.0 en NOW 2.0) voor onze klanten uit met een corona-leegloopurenregeling. Als jij en je opdrachtgever hiervoor in aanmerking komen, informeren wij jouw opdrachtgever hierover.

Wanneer horen mijn opdrachtgever en ik of wij in aanmerking komen voor de NOW-regeling?

We hebben jouw opdrachtgever over onze uitvoering van de NOW-regeling geïnformeerd. Als er voor jou als flexkracht een rol is weggelegd in dit proces, heb je hierover een e-mail van ons ontvangen.

Kan ik aanspraak maken op de NOW?

Zelf kun je geen aanspraak maken op de NOW, het is een regeling voor werkgevers. Werkgevers kunnen sowieso een aanvraag doen voor medewerkers waarvoor ze een loondoorbetalingsplicht hebben; dus in ieder geval wanneer jij een minimumaantal uren of een vast aantal uren in je contract hebt staan. Voor die uren kan de werkgever looncompensatie aanvragen.

Hoe zit het als ik gemiddeld meer uren heb gewerkt dan in mijn contract staat?

Je hebt recht op doorbetaling van het minimumaantal uren of het vaste aantal uren wat in je contract is vastgelegd. Die uren krijg je doorbetaald tot het einde van je contract.

Kan ik niet beter een WW-uitkering aanvragen in plaats van wachten op de NOW-tegemoetkoming?

Wachten op de NOW-tegemoetkoming hoef je sowieso niet. Als je een contract met een vast of minimumaantal uren hebt, worden die uren gewoon aan je uitbetaald tot het einde van je contract. De eventuele NOW-compensatie is iets voor jouw werkgever. Als jij geen contract meer hebt (bijvoorbeeld omdat je opdrachtgever de samenwerking heeft stopgezet of omdat je oproepcontract is afgesloten), dan kun je een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.

Hoe zit het met de TOFA-regeling?

De TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten) is een nieuwe regeling om flexkrachten te compenseren die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten meer hebben. Wij (als jouw juridisch werkgever) en jouw opdrachtgever spelen hierin geen rol. Je kunt zelf een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen bij het UWV. De regeling is 22 juni opengesteld.

Wat moet ik doen als ik vermoed dat ik het coronavirus heb?

Meld je op de dag van ziekte telefonisch ziek bij onze servicedesk via telefoonnummer 020 -280 60 80. Bel ook je huisarts.

Mag ik mij beroepen op kortdurend calamiteitenverlof als ik thuis moet blijven om kinderen te verzorgen?

Ja, daar mag je een beroep op doen, maar alleen voor korte duur. Bijvoorbeeld om onverwachts een paar uur je kind op te vangen omdat de kinderopvang plotseling sluit of omdat je kind plotseling ziek is geworden.

Als je kind ziek is en jij bent de enige persoon die de verzorging van het kind op zich kan nemen, kun je gebruikmaken van het kortdurend zorgverlof. Uiteraard is het ook altijd een optie om in overleg reguliere verlofdagen op te nemen. De duur van het verlof wat je kunt opnemen, is afhankelijk van je contract en je opgebouwde reserveringen.

Kan mijn opdrachtgever mij verplichten om preventiemaatregelen op te volgen?

Dat kan. Je bent verplicht om orders op te volgen die vallen in de categorie ‘redelijke instructies over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht met betrekking tot de goede orde in de onderneming’. Daaronder vallen hoogstwaarschijnlijk ook hygiëne-instructies om een coronabesmetting te voorkomen. Als je deze instructies niét opvolgt, kan je opdrachtgever dus actie ondernemen.

Ik wil niet werken omdat ik bang ben voor het coronavirus. Mag ik om deze reden weg blijven?

Als het werk geen enkele aanleiding geeft voor die angst, mag je opdrachtgever je verplichten om te komen werken. Kom je niet, dan is sprake van werkweigering en mag jouw loonbetaling worden stopgezet. Hiervoor ontvang je vooraf wel altijd een waarschuwing. In deze situatie is het misschien beter om verlofdagen op te nemen.

Ben je zelf bang om collega’s te besmetten? Als je daar goede redenen voor hebt, bijvoorbeeld omdat je huisgenoten hebt die besmet zijn met het coronavirus, dan is het gegrond om thuis te blijven. Kijk in overleg met je opdrachtgever naar een oplossing, bijvoorbeeld thuiswerken.

Wat moet ik doen als ik terugkeer uit besmet gebied?

Wat moet ik doen als ik terugkeer uit besmet gebied?

Dit hangt er vanaf waar je vandaan komt en hoe je je voelt.

  • Keer je terug uit een ‘geel’ risicogebied en heb je geen gezondheidsklachten? Dan kun je gewoon gaan werken. Ervaar je gezondheidsklachten die kenmerkend zijn voor het coronavirus (koorts, kortademigheid, hoesten, luchtwegklachten)? Vraag dan of je kunt thuiswerken en neem contact op met je huisarts.
  • Keer je terug uit een ‘rood of oranje’ risicogebied? Meld het ons via de servicedesk (telefoonnummer 020 -280 60 80) en licht je opdrachtgever in. In dit geval kun je het beste 2 weken thuiswerken.
Mag mijn opdrachtgever preventief een gezondheidscheck bij mij uitvoeren om besmettingen op de werkvloer te voorkomen?

Onder strenge voorwaarden mag je opdrachtgever een lichaamstemperatuurcheck uitvoeren. Dit is alleen toegestaan wanneer jou temperatuur alleen eenmalig wordt afgelezen, maar nergens wordt opgeslagen of geregistreerd. Lees meer op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als vaststaat dat jij besmet bent, mag je opdrachtgever je wél de toegang ontzeggen.

Mag mijn opdrachtgever vragen naar mijn gezondheid?

Hiervoor gelden strenge privacyregels. Je opdrachtgever mag vragen waar je op vakantie bent geweest. Hij mag ook vragen of je gezondheidsklachten hebt. Jij hoeft hier echter niet op te antwoorden. Als je dat wel doet, mag je opdrachtgever dit nergens documenteren. Dit geldt ook voor ons als jouw juridisch werkgever.

Geef me nog meer informatie!

Onze experts helpen je graag. Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.